Kameraseuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä
voidaan käyttää epävirallista nimeä Helsingin Kameraseura.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.
Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää: kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja
käytännöllisiä harjoituksia; järjestää valokuvausnäyttelyitä, -kilpailuja ja -retkiä; harjoittaa, tiedotus-,
kerho- ja neuvontatoimintaa; järjestää koulutustilaisuuksia; voi toimia yhteistyössä kotimaisten
järjestöjen kanssa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

3 §
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisena-, nuoriso-, ja kunniajäsenenä voi olla yksityinen henkilö. Kannattavana
jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.

4 §
Varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen
hallitus. Jäsen katsotaan nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona hän täyttää 24
vuotta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen
valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa ja päätös edellyttää, että
vähintään 3/4 läsnäolevista jäsenistä kannattaa esitystä.

Yhdistyksen ansiomerkkien jakoperusteista määrätään ansiomerkkisäännöissä.

5 §
Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun.
Jäsenmaksuun voi sisältyä Kameralehden sähköinen vuosikerta.

Nuorisojäsenelle voidaan määrätä alempi liittymis- ja jäsenmaksu.

Yhdistyksen jäsenille voidaan heidän toimiessaan luottamus- ja toimihenkilöinä myöntää alennettu jäsenmaksu tai poistaa se kokonaan.

Kannattavan jäsenen jäsenmaksun päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsen voi erota jäsenyydestä heti halutessaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä,
ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

6 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava
yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana ja kahdeksi vuodeksi valittavat 4-6 jäsentä, joista
puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään
helmikuun 28. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille.

8 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai lähetettävä sähköpostilla jäsenille tai siitä on
ilmoitettava yhdistyksen internetsivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuvalta voidaan vaatia ennakkoilmoittautuminen.

Varsinaisissa kokouksissa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

9 §
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kutsuttu koolle.

Asiaäänestyksessä päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä ja vaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, ellei näistä säännöistä muuta
johdu. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.
Puheenjohtajan vaalissa edellytetään, että valittava saa yli puolet annetuista äänistä.

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenellä on äänioikeus
hänen täytettyään 15 vuotta.

10 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset:

Vuosikokous pidetään maalis -huhtikuun kuluessa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään toimintakertomus
2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien sekä mahdollinen toiminnantarkastajan lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokous pidetään marras – joulukuussa. Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
2. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
3. valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa sekä tarvittaessa toiminnantarkastaja ja
hänelle varatoiminnantarkastaja
4. määrätään sääntöjen 5 §:n mukaiset seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut ja uusien jäsenten
liittymismaksut, yhdistyksen tilojen ja laitteiden käyttömaksut, tilintarkastajien ja hallituksen
jäsenten sekä muiden luottamushenkilöiden palkkiot
5. esitellään ja hyväksytään tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa
yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaansa liittyvää koulutus-, kustannus- ja
julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi kustantaa ja julkaista Kameralehti-nimistä aikakauslehteä.

13 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty jommassakummassa
varsinaisessa kokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 4/5 äänten enemmistö annetuista
äänistä.

14 §
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi maassamme sillä
tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä
kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä ja sitä varten kokoonkutsutussa kokouksessa,
joissa sitä ainakin 4/5 äänten enemmistö annetuista äänistä kannattaa.

(Viimeisin päivitys rekisteröity 6.6.2023: Vuosikokouksessa 2023 päätetyt sääntömuutokset)