Kameraseuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.
Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää: kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia; järjestää valokuvausnäyttelyitä, -kilpailuja ja -retkiä; harjoittaa, tiedotus-, kerho- ja neuvontatoimintaa; järjestää koulutustilaisuuksia; voi toimia yhteistyössä kotimaisten järjestöjen kanssa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

3 §
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisena-, nuoriso-, ja kunniajäsenenä voi olla yksityinen henkilö. Kannattavana jäsenenä voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.

4 §
Varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen katsotaan nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona hän täyttää 24 vuotta.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa ja päätös edellyttää, että vähintään 3/4 läsnäolevista jäsenistä kannattaa esitystä.
Yhdistyksen ansiomerkkien jakoperusteista määrätään ansiomerkkisäännöissä.

5 §
Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Jäsenmaksuun sisältyy Kameralehden vuosikerta. Saman perheen toiselle varsinaiselle jäsenelle voidaan määrätä pienempi jäsenmaksu, jos hän luopuu oikeudestaan Kameralehden vuosikertaan.
Nuorisojäsenelle voidaan määrätä alempi liittymis- ja jäsenmaksu. Jäsenmaksu ei oikeuta Kameralehden vuosikertaan.
Yhdistyksen jäsenille voidaan heidän toimiessaan luottamus- ja toimihenkilöinä myöntää alennettu jäsenmaksu tai poistaa se kokonaan. Kannattavan jäsenen jäsenmaksun päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsen voi erota jäsenyydestä heti halutessaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

6 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana ja kahdeksi vuodeksi valittavat kuusi (6) jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä ovat läsnä. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 28. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille.

8 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai lähetettävä sähköpostilla jäsenille tai siitä on ilmoitettava yhdistyksen internetsivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Varsinaisissa kokouksissa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

9 §
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kutsuttu koolle.
Asiaäänestyksessä päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.
Puheenjohtajan vaalissa edellytetään, että valittava saa yli puolet annetuista äänistä.
Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenellä on äänioikeus hänen täytettyään 15 vuotta.

10 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset:

Vuosikokous pidetään maalis – huhtikuun kuluessa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen toimintakertomus
2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien sekä mahdollinen toiminnantarkastajan lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokous pidetään marras – joulukuussa. Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
2. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
3. valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa sekä tarvittaessa toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
4. määrätään sääntöjen 5 §:n mukaiset seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut ja uusien jäsenten liittymismaksut, yhdistyksen tilojen ja laitteiden käyttömaksut, tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten sekä muiden luottamushenkilöiden palkkiot

5. esitellään ja hyväksytään tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaansa liittyvää koulutus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa.
Yhdistys kustantaa ja julkaisee Kameralehti-nimistä aikakauslehteä.

13 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty jommassakummassa varsinaisessa kokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 4/5 äänten enemmistö annetuista äänistä.

14 §
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi maassamme sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä ja sitä varten kokoonkutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 4/5 äänten enemmistö annetuista äänistä kannattaa.

 

(Viimeisin päivitys: Vaalikokouksessa 2014 ja Vuosikokouksessa 2015 päätetyt sääntömuutokset, PRH:n 19.5.2015 rekisteröimin korjauksin.)