Kilpailusäännöt

Kameraseuran voimassaolevat kilpailusäännöt saat avattua ja ladattua pdf-muodossa tästä: kilpailusäännöt

KAMERASEURA RY:N KILPAILUSÄÄNNÖT JA -OHJEET
Voimassa 1.1.2018 alkaen

YLEISET SÄÄNNÖT

1. Yleistä

Nämä säännöt ja ohjeet koskevat Kameraseura ry:n (jatkossa Kameraseura tai Seura) sisäisiä valokuvakilpailuja ja soveltuvin osin seuran valokuvanäyttelyitä.

Kameraseuran hallitus voi antaa luvan poiketa näistä.

Kilpailu- ja näyttelykutsuissa voidaan esittää näistä poikkeavia ohjeistuksia, esimerkiksi liittyen kuvien lukumäärään, vedosten tai kuvatiedostojen kokoon.

Muutoksesta tiedotetaan kilpailukutsussa vähintään neljä viikkoa ennen kuvien jättöpäivää.

2. Tavoitteet

Kilpailut ja näyttelyt ovat oleellinen osa Kameraseuran toimintaa. Seuran tavoitteiden mukaisesti niillä pyritään jäsenistön valokuvailmaisun avartamiseen ja syventämiseen. Kilpailuun sisältyvää riskiä ilmaisun yhdenmukaistumiseen vähennetään monipuolisella valikoimalla kilpailuja ja kannustamalla arviointi-tilaisuuksissa vapaata, avointa ja kriittistä keskustelua, jossa ulkopuolisten arvioijien osuus pidetään merkittävänä.

3. Arviointi

Arvioija (jatkossa raati) tai useamman arvioijan ryhmä (jatkossa raati) suorittavat ennen kilpailun tulosten julkistamista teosten arvioinnin. Arviointitilaisuudessa on kilpailusihteerin tehtävä muistiinpanot, joista ilmenee ainakin tilaisuuden ajankohta, arvioijat, kilpailijoiden ja teosten lukumäärä, kilpailun tulokset ja julkistamistilaisuuden ajankohta.

Raadin tehtävänä on valita kilpailun parhaat teokset. Kriteereinä raati käyttää mm. seuraavia (ei järjestyksessä): aiheen valinta ja käsittely, tekninen osaaminen, omaperäisyys, sommittelu, värien käyttö, taiteellisuus, kokonaisvaikutelma. Raadin tulos on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Kaikille jäsenille vapaassa julkistamistilaisuudessa (kokouksessa) keskustellaan käytettävissä olevan ajan puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan ko. kilpailun kaikista teoksista. Keskustelu käydään raadin edustajan johdolla avoimesti ja kriittisesti mutta rakentavasti. Vasta keskustelun jälkeen raadin edustaja (tai kilpailu-sihteeri) kertoo, mitkä teokset palkitaan ja mitkä teokset saavat kunniamaininnan. Päätös palkituista ja kunniamaininnan saaneista teoksista tulee tehdä ennen julkistamistilaisuutta eikä sitä voida muuttaa keskustelun aikana tai sen jälkeen.

Jos arviointi tapahtuu vasta ko.tilaisuudessa (esim. Teema tai muu ns. pöytäkilpailu), pyritään samaan: arvioija muodostaa käsityksensä ennen keskustelua ja kertoo sen vasta keskustelun jälkeen.

4. Palkinnot, palkitut ja näyttelyyn valitut teokset

Kilpailuissa palkitaan pääsääntöisesti kolme raadin mielestä parasta teosta. Voittaja pyritään nimeämään kaikissa kilpailuissa. Kilpailussa voidaan jakaa myös samanarvoisia palkintoja ja kunniamainintoja, ellei esim. kiertopalkinnon takia tule nimetä vain yhtä voittajaa. Kiertopalkinnot jäävät seuran omistukseen.

Palkintona voi olla myös tunnustus tai muu ei-materiaalinen palkitseminen.

Seuralla on oikeus julkaista ja tallettaa palkittu teos korvauksetta seuran tiedotuskäyttöön sekä seuran näyttelyissä ja vuosikirjassa. Kilpailuun osallistuja sitoutuu luovuttamaan teoksensa näihin tarkoituksiin.

Osallistumalla kilpailuun kilpailija oikeuttaa Seuran ottamaan teoksen digitaalisen kopion seuran kuva-arkistoon. Kilpailija voi neuvotella Seuran kanssa vedoksensa säilyttämistä seuran arkistossa. Seuralla on oikeus siirtää teosten säilytys- ja käyttöoikeus edelleen alan museolle tai vastaavalle.

Teoksen tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Kameraseura, kilpailusihteeri tai raati ei julkista muiden kuin voittaneiden ja kunniamainintoja saaneiden nimiä.

Jos Kameraseura haluaa säilyttää tai käyttää muita kuin palkittuja teoksia, siitä on sovittava kuvaajan kanssa.

Seuran järjestämissä näyttelyissä seuralla on oikeus julkaista näyttelyyn valitut teokset korvauksetta seuran tiedotuskäyttöön (esim. nettiin). Muusta käytöstä on kuvaajan kanssa sovittava erikseen. Kameraseura ei käytä lahjoitettuja teoksia kaupallisessa tarkoituksessa ilman kuvaajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

5. Osallistumisoikeus ja kuvaajan vastuu

Kameraseuran jäsen voi osallistua kilpailuihin itse ottamillaan valokuvilla, fotogrammeilla tai valokuvaan perustuvilla sekatekniikoilla toteutetuilla teoksilla, joihin hänellä on täydet oikeudet ja kuvaajan vastuu. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista teos ja että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja asetuksia.

Valokuvilla tarkoitetaan näissä säännöissä kamerassa valotettuja kuvia. Kilpailukuva on joko digitaalinen kuvatiedosto tai vedos. Vedos voi olla osallistujan itsensä vedostama tai kuvavalmistamossa teetetty. Kaiken kuvankäsittelyn on oltava osallistujan itsensä tekemä. Kaikkien kuvaoriginaalien tulee olla osallistujan itsensä kuvaamia ja koostamia.

Kilpailuihin ei voi osallistua kuvilla tai niiden rinnakkaiskuvilla, jotka ovat aiemmin Kameraseuran kilpailuissa saaneet pisteitä yksittäiskuvana tai osana kuvaparia tai kuvasarjaa tai kuvakokoelmaa.

Poikkeuksia osallistumisoikeuteen ovat:

  • Suurpalkintokilpailu, johon voi osallistua näiden sääntöjen kattamissa kilpailuissa aiemmin palkinnon saaneilla kuvilla
  • Wanhat Kamerat -kilpailu, johon voi osallistua myös yli 30 vuotta sitten palkituilla kuvilla
  • Haastekilpailut toisia kameraseuroja vastaan
  • Opintokerhon ja Nuorten kerhon kilpailut
  • Kaikki muut paitsi yo. kilpailuissa palkitut kuvat ovat kelvollisia
  • Kesäkokousten kilpailuissa palkituilla kuvilla voi osallistua muihin Kameraseuran kilpailuihin

Kunniamaininnan saaneilla teoksilla voi osallistua Kameraseuran kilpailuihin, jos kuva ei ole saanut pisteitä.

Rajatapauksissa raati kilpailusihteerin avustuksella päättää kuvan osallistumisoikeudesta.

6. Kuvapari, kuvasarja, teos

Kuvaparissa kaksi kuvaa esitetään samanaikaisesti. Kuvaparit voivat olla myös samalle kartongille pohjustettuja vedoksia tai kaksi erillistä vedosta. Kuvatiedostoissa kuvat tulee sijoittaa yhteen tiedostoon.

Kuvasarjan (vähintään 3 kuvaa) kuvilla on oltava jokin yhteinen sisällöllinen tekijä. Kuviin voidaan merkitä esitysjärjestys.

7. Teokset

Teokset voivat olla joko vedoksia tai digitaalisia kuvatiedostoja. Teos voi olla yksittäinen valokuva, kuvapari tai kuvasarja.

Vedosten maksimikoko on 40 x 50 cm (tai pinta-alaltaan vastaava) mahdollisine kehyspahveineen. Mahdollinen pohjustus korkeintaan 2 mm kartongille. Kehyksiä, metalli, lasi tms. materiaaleja ei saa käyttää. Teeman ja pöytäkilpailujen vedosten maksimikoko on A4. Näissä kilpailuissa ei saa olla kehyspahveja, pohjustusta tai kehyksiä.

Kuvatiedostojen on oltava jpeg –muotoisia. Kuvatiedostojen suositeltava koko on 3840 x 2160 pikseliä. Suositeltava väriavaruus on sRGB.

8. Teosten merkitseminen, jättäminen ja palauttaminen

Vedoksen taakse merkitään teoksen nimi ja kuvaajan nimi tai nimimerkki. Jos nimimerkkiä käytetään, mukaan liitetään kuvaajan nimi suljetussa kirjekuoressa.

Digitaalisen kuvatiedoston nimi on teoksen nimi. Tiedostojen mukana on oltava nimiluettelo teoksista. Nimimerkkiä käyttävä merkitsee nimensä erilliseen tiedostoon, jonka nimestä käy ilmi teoksen nimi. Tiedostot lähetetään sähköpostilla tai jätetään kilpailukutsussa mainitulla tavalla.

Jos teos koostuu useammasta kuvasta, kullakin niistä voi olla oma nimi, mutta kuville on kuitenkin merkittävä myös yhteinen teosnimi. Myös esitysjärjestys voidaan merkitä. Tarvittaessa voi mukaan liittää ns. layoutin, josta selviää teoksen kuvien esitysjärjestys.

Jos kuvaaja haluaa ilmaista teoksen taustaa ja tarkoitusta enemmän kuin pelkin kuvin tai niiden nimin, hän voi liittää teokseen korkeintaan 20 sanan pituisen selostustekstin, vedoksista erillisellä arkilla ja kuva-tiedostoista erillisessä jpg-tiedostossa. Arkista tai tiedoston nimestä on käytävä ilmi mitä teosta selostus koskee.

Teokset tulee jättää kilpailukutsussa mainittuun paikkaan määräaikaan mennessä.

Raati pyrkii antamaan jokaisesta kilpailuun tarjotusta teoksesta arvion kuvaajalle. Jos teosmäärä on kuitenkin odottamattoman suuri, arvioiden määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Vedokset palautetaan kuvaajilleen kilpailun tulosten julkistamisen yhteydessä. Sen jälkeen ne voi noutaa seuran kokoustilasta kokousiltoina, näyttelyyn valitut näyttelyn jälkeen. Vedoksia säilytetään 2 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne voidaan tuhota säilytystilan puutteessa. Palkitsematta jääneet kuvatiedostot poistetaan arvioinnissa ja esityksissä käytetyiltä tietokoneilta.

9. Kilpailukutsu

Kilpailukutsussa on mainittava onko kyse vedoksilla vai tiedostoilla tapahtuvasta kilpailusta, teosten jättöaika ja -paikka. Teosten jättöajasta on ilmoitettava Kameraseuran nettisivuilla vähintään neljä viikkoa ennen kuvien jättöpäivää.

10. Peruskilpailu

Peruskilpailuun saa osallistua korkeintaan kolmella (3) teoksella, joista yksi voi olla kuvasarja tai kuvapari ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta. Kuukausikokouksen peruskilpailuissa teosten maksimimäärä on kaksi (2). Peruskilpailut ovat vapaa-aiheisia (Naturassa luonto- ja ympäristöaiheisia, Teemassa tietyn teeman mukaisia) ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta.

Peruskilpailussa raadilla on käytössään kuusi pistettä, jotka se voi jakaa haluamallaan tavalla kokonaisin pistein. Vähintään kolmelle teokselle on annettava pisteitä. Myös kunniamainintoja voidaan jakaa, mutta niistä ei saa pisteitä.

11. Pöytäkilpailu

Pöytäkilpailu on vedoksille, ellei kilpailukutsussa toisin mainita. Se eroaa muista kilpailuista siinä, että vedokset tuodaan vasta kokoukseen. Teosten lukumäärä on korkeintaan neljä ja suurin kuvakoko A4. Kuvia ei saa pohjustaa eikä niissä saa olla kehyspahvia (passepartout). Yksi teoksista voi olla kuvapari tai kuva-sarja. Kuvien arviointi suoritetaan joko yleisöäänestyksellä kokouksen vetäjän määräämällä tavalla tai sen suorittaa raati.

YKSITTÄISTEN KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

12. Kuukausikokouksen kilpailut
Katso liite 1.

13. Naturan kilpailut

Naturan kilpailuihin osallistutaan luonto- tai ympäristöaiheisilla vedoksilla tai kuvatiedostoilla. Kilpailun tarkemmin rajaava teema sekä ohjeistus ilmoitetaan kilpailukutsussa ja Naturan nettisivuilla.

14. Teeman kilpailut

Pöytäkilpailu kuukausittain vaihtuvalla teemalla. Teeman kokous päättää teemasta ja kuvien esitystavasta (vedos tai kuvatiedosto). Kilpailukutsussa on mainittava kilpailun teema ja kuvien esitystapa. Kilpailukutsut julkaistaan Teeman nettisivuilla.

15. Vuoden Kuvaaja

Eniten pisteitä kalenterivuoden aikana kerännyt kameraseuralainen on ”Vuoden Kuvaaja”. Yhteispisteiden mennessä tasan palkintojen määrä ratkaisee. Vuoden Kuvaajalle myönnetään ”Vuoden Kuvaaja” – merkki.

Pisteitä jaetaan kuukausikokousten kilpailuista liitteestä 1 ilmenevällä tavalla.

Naturan ja Teeman kilpailut, yhteensä 6 pistettä per kilpailu. Raati voi jakaa pisteet kokonaisina pisteinä haluamallaan tavalla. Naturan ja Teeman kilpailujen tarkemmat ohjeet löytyvät ko. kerhojen nettisivuilta.

Pisteitä ei jaeta Kunniamaininnoista, Opintokerhon, Nuorten kerhon, Wanhat kamerat – eikä kesäkokousten kilpailuista, seuran järjestämistä näyttelyistä eikä haastekilpailuista.

Liite 1, Kameraseura ry:n kuukausikokousten kilpailut

Liite 2. KÄYTÄNNÖN LISÄOHJEITA KAMERASEURAN SISÄISIIN KILPAILUIHIN JA NÄYTTELYIHIN OSALLISTUVILLE